สันติสุขและความชื่นชมยินดี

คุณสมาน ปันแก้ว

(โรม 5.1-2)

 

1.ความเชื่อ- (เอเฟซัส2.8) เชื่อในพระคุณที่เราได้รับจากพระเจ้าเปล่าๆ

2.ความหวัง

- หวังว่าเราจะเติบโตขึ้นโดย การหยั่งรากลึก 2 อย่าง

1.. คริสเตียน รากแก้ว = ลึกกับพระเจ้า

2.. คริสเตียน เสาเข็ม = มั่นคงในพระเจ้า

 

 

 

3 ประการ การหยั่งรากลึก

1.ถวายชีวิตมอบแด่พระองค์

1.1.อุทิศชีวิตด้วยกายและใจ

1.2.. ยอมฟังและทำพระประสงค์

1.3.. รู้แล้วและใช้...

2.มีพระเยซูเป็นแบบอย่าง

2.1อธิษฐานต่อพระเจ้า

2.2 อ่านพระคำสม่ำเสมอ

3. ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่ทำงานในเรา

3.1 เดินตามการทรงนำ (กาลาเทีย 5.22)

 

ผลคือ

เราได้รับความชื่นชมยินดีและสันติสุขจากพระเจ้าในใจเรา

(โคโลสี 3.15)

(1 เธสะโลนิกา 1.13-15)
 อ่านบทความย้อนหลัง