งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สรุปคำเทศนา

วันศุกร์ที่ 02 ตลุาคม 2015

มน.กมล ซาทู

(ยอห์น.16:5-11)

 

   พระเยซตูรสักบัสาวก“เรามิได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายแต่ แรกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่านแต่บัดนี้ เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรา มาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าพระองคจ์ะเสดจ็ไปทไี่หนแตเ่พราะเราได้ บอกเรอื่งนแี้กพ่วกทา่นจิตใจของทา่นจริง มีแต่ความทุกข์โศกอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรง กระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความผิดนั้นอีกเพราะเขาไมว่างใจในเราในเรอื่งความชอบธรรมนนั้ คือเพราะเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการ พิพากษานั้นคือเพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษามาแล้ว”

  พระเยซูตรัส บอกสาวกว่าพระองค์จะจากสาวกไปจะสง่พระวญิญาณ มาประทับอยู่กับผู้เชื่อทั้งหลายมาช่วยผู้เชื่อในงานประกาศพระนาม พระองค์อยู่กับผู้เชื่อเสมอไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาในไม่ช้าดังนั้น การทำงานรับใช้พระเจ้าการนำคนมาหาพระเจ้าการกระทำทุกเรื่องที่ ประกาศพระนามของพระองค์เพอื่โลกรจู้กัและนำคนเหลา่นนั้มาถึงความรอดต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสมอ

 (ยน.16:2814:3,615:515:12-1320:22-23กจ.1:5,82:4)พระวิญญาณช่วยคนให้สำนึกและกลับใจเมื่อเราประกาศพระนาม พระองค์พระวิญญาณจะอยู่คอยช่วยเหลือเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค งานของพระวิญญาณที่ทรงช่วยให้ผู้คนสำนึกความผิดความบาปกลับ ใจพระวิญญาณจะทรงชักนำใจคนเหล่านั้นทำให้เขารู้แจ้งในความผิดคนที่จิตใจกระด้างคนที่มองไม่เห็นความผิดของตัวเองพระวิญณาณจะ นำจิตใจของเขาสำนึกและกลับใจ(รม.2:41คร.12:3ยน.6:44 กท.5:16-18รม.8:14)

  พระวิญญาณช่วยเขารู้จักพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าผู้อภัยบาปเมื่อเรา ประกาศการวายพระชนมข์องพระเยซูพระวญิญาณจะชว่ยคนเหลา่นนั้รจู้กั และเขา้ใจซง่ึพระองคผ์ทู้รงชำระบาปผดิของเขาทำใหเ้ขารวู้า่ไมม่พีระใดใน โลกทจี่ะชำระบาปผดิเขาได้ไมม่กีารประพฤตใิดๆทจี่ะนำเขาพน้จากความ ตายฝ่ายวิญญาณได้พระวิญญาณจะทำให้เขากระจ่างและตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้(1ปต.1:21ยน.1:9ฮบ.9:14,28,10:101คร.1:30)

  พระวิญญาณจะช่วยให้คนเหล่านั้นกระจ่างในการพ้นจากการพิพากษาเมื่อเขา้สวันสุดท้ายตอ่หนา้พระที่นั่งเขาจะรับการไม่ต้องเข้าการพิพากษาพระวิญญาณจะแจ้งให้เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้พระวิญญาณจะ สอนเขาวา่เขามเีวลาเพยีงแตใ่นขณะทเี่ขามชีวีติในโลกนเี้ทา่นนั้การตดัสนิใจ ใดๆของเขาในโลกนี้เป็นสิ่งจำเป็นพระวิญญาณจะทรงช่วยเขา(วว.7:9-10,1420:11-1521:7-821:27) ดังนั้นงานพระเจา้ถา้พระวญิญาณไมช่ว่ยจะไมเ่กดิผลใดๆจึงจำเปน็ ต้องให้สอดคล้องนำพระทัยพระเจ้าและทูลขอพระวิญญาณมาประทับอยู่ กับการทำงานเสมอ  
 อ่านบทความย้อนหลัง