การอธิษฐานนั้นอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด 

สรุปแบ่งปัน:  วันศุกร์ที่  4 กันยายน 2015

                 คุณสุริยันต์  สิงห์ชาคำ


(ลก.18:10-14)

คำอุปมาเรื่องคนฟารึสีและคนเก็บภาษี


 

   

 

              คนฟารึสีเป็นคนที่อวดอ้างตัวเองว่าตัวเองดีไม่เหมือนกับคนเก็บภาษี.ส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แหงนหน้าดูฟ้าแต่ตีอกของตนเองว่า "ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด..ใน ( ลก.18:14 )เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น. เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วคือการเลือกของแต่ละคน.แต่พระคัมภีร์บอกว่า ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกท่านทั้งหลาย 

             ยอห์น15:16..ตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผล..เมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน.เอลีชาบอกกับหญิงม่ายเขาเชื่อฟังและก็ทำตาม ( 2:พศก4:4)ใน ( ยรม 29 :12-14)ว่าเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราเราจะฟังเจ้า. เจ้าแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า พระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจาก..ทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้น..พระเจ้าตรัสว่าเรานำเจ้ากลับมา..มธ. 7:7 จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขา..แต่ก่อนอื่นใดท่าจะต้องทำคือ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้( มธ.6:33)

         คนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้ ( มธ.10:42)พระเจ้าได้รู้จักเราก่อนที่เจ้าอยู่ในครรภ์ (ยรม.1:5)ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น. เมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน..แต่สิ่งที่พระองค์ขอจากเราคือ ให้เรารักซึ่งกันและกัน...

       พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ข้ดสน...( ในข้อที่ 6 แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์...( สดุดี 23:1,6 ) อาเมน
 อ่านบทความย้อนหลัง