บทเรียนจากคำอฐิษฐานของเปาโล

พระธรรมโคโลสี 1:9-14

ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2015

 อจ.จุรา หลักเพชร


 

 

 

บทเรียนจากคำอธิษฐานของเปาโล

1 เพื่อให้เราเพียบพร้อม(เปี่ยม) ด้วยความรู้ถึงนำพระทัยของพระเจ้ารู้ถึงพระ ประสงค์ของพระเจ้า เป็นพระประสงค์นิรันดร์ พระประสงค์ปัจจุบันโดยผ่านพระ วิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในชีวิตของเรา

2 เพี่อให้คริสเตียนเพียบพร้อมด้วยสติปัญญา (สรรพปัญญา) โดยสติปัญญานั้น พระเจ้าให้เรารับรู้ เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์

3 เพื่อให้คริสเตียนมีความเข้าใจฝ่าย วิญญาณ - ความเข้าใจนี้อยู่ในความคิดที่ได้รับ

4 คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ การเปลี่ยนใหม่ในพระวิญญาณทำให้เราเข้าใจและแปลความหมายสิ่งที่เราได้รับในวิญญาณของเรา - ความเข้าใจนี้เปลี่ยนแปลงจิตใจและชีวิต - และความเข้าใจ ฝ่ายวิญญาณ

เมื่อเราอธิษฐาน ดำรงอยู่ในพระวจนะและ สามัคคีธรรมกับพระเจ้า ทั้ง 6 ประการนี้มีผลต่อชีวิตคริสเตียนคือ

1 ดำเนินชีวิตที่สมควรกับพระเจ้า ชีวิตสำแดงออกถึงพระคริสต์ มีความหวัง ความสุข ความรัก และผลของพระวิญญาณทั้ง 9 อย่าง

2 เป็นที่ชอบพระทัย พระเจ้าในทุกสิ่ง รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ รักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง เชื่อฟัง รักษาและถือสิ่งสารพัดที่พระเยซูสอนเอาไว้

3 เกิดผลในการดีทุกอย่าง - สำแดงออกถึงพระคริสต์ - ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติยกย่องเชิดชูพระเยซูเกิดผลเพื่อพระคริสต์ - ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไป

4 จำเริญขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม การรู้จักพระเจ้าทำให้เราเติบโต จำเริญขึ้นในพระคุณ ในความรัก

5 ได้รับการเพิ่มกำลังด้วยฤทธิ์เดชทุกอย่าง - มีผลทำให้มีความทรหดในทุกสิ่ง อดทนนานในทุกสิ่งด้วยความยินดี

6 ได้รับส่วนแบ่งมรดกร่วมกับธรรมมิกชน ในพระคัมภีร์เดิมอิสราเอลได้รับส่วน แบ่งในแผ่นดินคานาอัน ในพระคัมภีร์ใหม่ เราจะมีส่วนในมรดกพระเยซูเป็นมรดกที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพระเยซู - เราได้รับ ความสว่าง รับความสุข - นำเราจากอำนาจของซาตานวิญญาณชั่ว - เราได้เข้าในคานาอันของพระเจ้า - เราได้รับการไถ่ - เราได้รับการอภัยบาป เวลานี้เราอยู่ในอาณาจักรและการปกครองของพระเจ้าแล้ว 


 อ่านบทความย้อนหลัง